Personuppgiftspolicy

När du har kontakt med oss på Oral Care behöver vi ofta hantera dina personuppgifter. Som patient behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge en god, säker och trygg vård.

Vi på Oral Care har ett stort ansvar i att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt där vår behandling styrs och regleras av Patientdatalagen (2008:355) och Dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det avgörande är om en person på något sätt kan identifieras av någon annan.

En personuppgift kan till exempel vara ett namn, en adress, ett telefonnummer, ett foto eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs främst av Patientdatalagen (2008:355), Dataskyddsförordningenoch etikprövningslagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (1998:204).

Vem ansvarar för hanteringen?

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. I vår verksamhet är den juridiska personen Oral Care personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för hantering och behandling av dina personuppgifter i vår verksamhet.

För att kontrollera och säkerställa så att reglerna i dataskyddsförordningen, och andra regler på området, följs har Oral Care utsett ett dataskyddsombud.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift inkluderar i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som kontaktuppgifter, bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen.

Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste även regelmässigt rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan.

Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger oss i egenskap av vårdgivare.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns tydliga regler i Patientdatalagen (2008:355)och Dataskyddsförordningen gällande hur vi som vårdgivare ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio (10) år efter det att den sista anteckningen fördes in i journalhandlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och andra känsliga uppgifter.Endast behörig personal får ta del av sekretessuppgifter vilket innebär att det endast är personal som är inblandad i vården och behandlingen av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom tandvården, som får ta del av uppgifterna.

Ta del av dina registrerade personuppgifter alternativt få dem rättade eller raderade

Du har rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. Detta beror på att det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter, exempelvis skyldigheten enligt Patientdatalagen (2008:355) gällande att lagra journaler i 10 år.

Hur gör jag om jag är missnöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter bör du i första hand vända dig direkt till den Oral Care-klinik eller region där du är patient alternativt till Oral Cares dataskyddsombud.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Oral Care har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan också kontakta Patientnämnden.

Kontakt

Vid frågor gällande Oral Cares personuppgiftshantering och dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@oralcare.se.