Om Oral Care - Tandvård för alla med fokus på god munhälsa hela livet!

Företagsfakta
Om Oral Care

Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård.

Om Oral Care – hemtandvård

Vi har över 30 års erfarenhet och erbjuder allmän- och specialisttandvård på våra klinikmottagningar och hemtandvård för äldre sjuka patienter i ett flertal regioner.

En kvalitetsfokuserad tandvårdskedja

Oral Care startades 1989 av ett tandläkarpar på söder i Stockholm och har sen dess vuxit stadigt.  

Oral Care har idag drygt 600 anställda med allmäntandvårdskliniker i Sverige, Norge och Holland.

Hemtandvård

Sen 1995 har Oral Care lett utvecklingen av hemtandvård i Sverige och är idag landets största aktör inom området. 

Hemtandvården erbjuds inom ramen för Nödvändig tandvård till följande patientgrupper. 

  • Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Detta innefattar personer som bor på särskilda boenden eller får hjälp av hemtjänst. 

Oral Care erbjuder hemtandvård i följande regioner:

  • Region Stockholm
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Skåne
  • Region Östergötland
  • Region Sörmland
  • Region Uppsala
  • Region Gävleborg
  • Region Halland

Forskning och kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med kvalitet och kompetensutveckling. Din trygghet är viktig för oss och vi ser till att erbjuda tandvård i lugna miljöer baserat på etablerade metoder och den senaste forskningen. 

Oral Care har genom åren bidragit till många olika forskningsinitiativ. Att fortsätta delta i samarbeten och forskningsstudier som bidrar till tandvården är en självklarhet för oss.

Vi fortsätter att fokusera på forskning, kvalitet och kompetensutveckling. Oral Care ska fortsätta att vara ett innovativt företag med fokus på att erbjuda tandvård för en god munhälsa – hela livet!

Ägare

Sen 1995 har Oral Care varit marknadsledande inom utvecklingen av mobil hemtandvård och är idag störst i Sverige inom området. Genom vårt arbete har vi också kunnat bidra med mycket värdefull data till olika forskningsprojekt inom området.

Företaget har fram till år 2010 drivits av grundarna själva. Sedan september 2022 ägs bolaget av ledningen och majoritetsägare är investeringsfonden Axcel. Axcel är ett nordiskt investeringsbolag som fokuserar på medelstora företag med stor tillväxtpotential.

Allmäna företagsfakta

Om Oral Care – hemtandvård

Oral Care är en del av branschorganisationen Vårdföretagarna Almega som förespråkar öppenhet och transparens. Syftet är att visa på att privata aktörer inom välfärden följer samma höga krav och riktlinjer som den offentliga sektorn. I linje med detta presenterar vi nedanstående information.

Korta fakta

Oral Care är verksamma inom både mobil hemtandvård och kliniktandvård. Oral Cares klinikmottagningar erbjuder allmäntandvård. Mottagningarna finns i Sverige, Norge och Holland.

Företaget erbjuder hemtandvård i åtta regioner och utökar hela tiden. 

Personal

Oral Care har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega. Företaget har idag ca 600 anställda.

Inom Oral Care arbetar akademiker så som tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, personalvetare, ekonomer, marknadsförare, IT samt tandsköterskor och övrig administrativ personal. 

Företagsledning och ägare

Du hittar utförlig information om bolaget på allabolag.se

Kvalitet

Oral Care är ett tandvårdsföretag vars policy är att erbjuda tandvård av hög kvalitet genom hela livet, med patientnytta i fokus. Oral Care vill arbeta enligt bästa tillgängliga evidens eller beprövad erfarenhet, delta i forsknings- och utvecklingsprojekt, samt strävar fortlöpande att uppdatera kunskap och behandlingsmetoder. Tandvårdsverksamheten bedrivs med vårdformerna hemtandvård och kliniktandvård.

Kvalitetspolicy

Oral Care strävar ständigt efter att verka för god hälsa och social välfärd, omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för alla patienter samt för att människors rätt till självbestämmande och integritet respekteras.

Med vård avses såväl friskvård som förebyggande tandvård. Oral Care anser att tandvård som utförs inte ska grundas enbart på registrering av uppkomna skador utan på utvärdering av individens sjukdomsrisk och sjukdomsaktivitet sammanvägt med individens uttalade, outtalade och framtida behov. Oral Care vill att patienterna ska känna trygghet, tillit och delaktighet i behandlingen.

Kvalitetsledningsarbetet inom Oral Care ska syfta till ständig förbättring samt till att uppfylla lag- och regelverksrelaterade krav och kundkrav på verksamheten.

Miljöpolicy

Oral Cares miljöpolicy är en avsiktsförklaring som visar ambition och åtaganden för Oral Care miljöarbete. 

Miljöarbetet är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Oral Care ska ta hänsyn till miljöaspekten i allt vi gör och det främsta miljömålet är att erbjuda våra patienter en god munhälsa – hela livet. En bra munhälsa innebär att färre kemikalier och engångsmaterial behöver användas. 

Oral Cares miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta upp nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Oral Care följer gällande miljölagstiftning samt andra krav och vi är inspirerade av de globala miljömålen, som vi vill bidra till. 

Oral Care ska ständigt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan från driften av verksamheten genom kretsloppstänkande och effektiv hushållning med energi och andra resurser. 

Oral Care ska prioritera samarbeten med leverantörer som är lika angelägna om miljön som vi är, och använda vårt inflytande till en ökad medvetenhet och en minskad negativ påverkan på miljö och klimat. 

Policyn ska tillämpas på alla nivåer i Oral Cares organisation samt vara vägledande för val av externa leverantörer.

Miljöarbetet ska syfta till att Oral Cares verksamheters miljöpåverkan i möjligaste mån minimeras.

Informationssäkerhetspolicy

Oral Care strävar ständigt efter att verka för god informationssäkerhet och god tillgång till information för de som har rätt till informationen, samt att förhindra obehöriga till att nå informationen. Oral Care vill skapa adekvata möjligheter till informationsutbyte med våra samarbetspartners.

Oral Care vill att patienter, medarbetare och intressenter ska känna trygghet, tillit och delaktighet i vår informationshantering. Kvalitetsledningsarbetet inom Oral Care ska syfta till ständig förbättring samt till att uppfylla lag- och regelverksrelaterade krav och kundkrav på verksamheten.

Kvalitets- och miljöledningsorganisation

I ledningsgruppen ingår odontologi- och kvalitetschef vars uppgift är att övergripande organisera, systematiskt koordinera och överse det kontinuerliga kvalitetsarbetet samt utföra ledningens genomgångar.

Ansvaret inom respektive verksamhetsområde är fördelat på verksamhetschefer som, i tillämpliga fall, till sin hjälp i kvalitetsarbetet har odontologiskt ansvariga tandläkare, vilka tillsammans med kvalitetssamordnare bistår verksamhetscheferna i miljö- och kvalitetsledning, inklusive patientsäkerhetsarbete, hantering av händelserapporter och andra relaterade frågeställningar samt utbildar och informerar personal i kvalitets- och miljöfrågor.

ISO-certifiering

Den uppsökande tandvårdsverksamheten vid Oral Care i Region Skåne och Region Stockholm är certifierad enligt kvalitetsledningsstandarden SS-EN-ISO 9001:2015 samt miljöledningsstandarden SS-EN-ISO 14001:2015.

God munhälsa hela livet
30 års erfarenhet

God munhälsa hela livet

Vi erbjuder tandvård där och när du behöver den. På klinik eller i det egna hemmet. Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste kunder och att de stannar livet ut.