Hur länge har man gratis tandvård? - Oral Care

Barn- och ungdomstandvård

Hur länge har man gratis tandvård?

I Sverige är tandvården gratis fram till den sista december det år du fyller 23. Detta innebär att du inte behöver betala för några tandvårdsbehandlingar, oavsett om det handlar om en enkel undersökning eller mer omfattande åtgärder som lagning av hål. Din tandläkare håller koll på detta åt dig, så du behöver inte göra något särskilt för att få ta del av denna förmån.

Gratis tandvård

Tandvården är avgiftsfri för alla barn och unga upp till och med 23 år. Detta stöd syftar till att underlätta för unga som kanske lever på studiemedel eller har osäkra arbetsförhållanden, och därmed inte ska behöva prioritera bort sin tandhälsa på grund av ekonomiska skäl.

 

Gratis tandreglering

Tandreglering, i form av till exempel tandställning, kan vara en del av den kostnadsfria tandvården. Om tandreglering anses nödvändig av tandläkaren, och du är under 23 år, täcks kostnaderna, förutsatt att bedömning skett av regionens specialister.

Bidrag och stöd efter 23 år

Det år du fyller 24 övergår du till ett nytt system inom tandvårdsstödet, vilket innefattar det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och högkostnadsskyddet. Dessa bidrag och stöd är utformade för att ge ekonomiskt stöd och göra tandvården mer tillgänglig för vuxna.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Från och med det år du fyller 24 år blir du berättigad till det allmänna tandvårdsbidraget. Storleken på detta bidrag är beroende av din ålder:

  • 24 – 29 år: Du är berättigad till 600 kronor per år.
  • 30 – 64 år: Bidraget är 300 kronor per år.
  • 65 år och äldre: Återigen blir bidraget 600 kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget är tänkt att användas för att täcka delar av kostnaden för din tandvård, inklusive regelbundna undersökningar och behandlingar. Det är viktigt att du använder ditt bidrag inom två år; om det inte används, förnyas det med ett nytt belopp vid nästa bidragsperiod.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet är utformat för att skydda dig mot mycket höga tandvårdskostnader. När dina kostnader för tandvård överstiger 3 000 kronor under en tolvmånadersperiod, träder högkostnadsskyddet in och täcker en större del av dina ytterligare kostnader.

  • Kostnader över 3 000 kronor: Du får 50% av kostnaderna över 3 000 kronor tillbaka.
  • Kostnader över 15 000 kronor: För kostnader som överstiger detta belopp ökar ersättningen till 85%.

Det är viktigt att notera att högkostnadsskyddet grundar sig på en referensprislista. Om en klinik har högre priser än de som anges i referensprislistan, kommer det påverka den procentuella återbetalningen. Detta innebär att du som patient kan behöva betala mellanskillnaden om din behandling kostar mer än referenspriset.

Användning och administration

Både ATB och högkostnadsskyddet administreras av Försäkringskassan. När du besöker din tandläkare eller tandhygienist och det är dags att betala för din behandling, kommer bidraget att dras av automatiskt från din totala kostnad. Det är tandvårdspersonalens ansvar att informera dig om hur mycket bidrag du har tillgodo och hur du kan utnyttja det bäst.

Det är viktigt att komma ihåg att vissa behandlingar, såsom estetiskt eller kosmetisk tandvård, inte täcks av dessa bidrag. Därför är det bra att alltid diskutera dina behandlingsalternativ och tillhörande kostnader och garantier med din tandläkare eller tandhygienist för att fullt ut förstå vad som täcks av bidraget och högkostnadsskyddet.

Tandvård för barn och unga

Vårt mål är att främja god tandhälsa från en ung ålder och att göra tandvård tillgänglig för alla. Vi erbjuder barn- och ungdomstandvård för dig under 23 år.