Miljötänk

Verksamhetens övergripande miljömål
Bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Så långt det är praktiskt möjligt sträva efter att alltid uppfylla miljöbalkens hänsynsregler Alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.

Följa eller överträffa de lagar, förordningar och rekommendationer som finns på miljöområdet.

Minska miljöpåverkan genom säkra läkemedelsrutiner, genomtänkta val av förbrukningsmaterial, att minska mängden deponi genom källsortering (där det är möjligt), minska energiåtgången (både på kontoret och hemma) samt hantera avfall på optimalt sätt.

Iaktta största försiktighet vid hantering av allt som kan vara kontaminerat med amalgam och kvicksilver, då vi vet att det räcker med 2 g kvicksilver för att göra 1 ton fisk i en medelstor sjö otjänlig som människoföda.
Kontinuerligt följa upp våra miljömål och åtgärdslistor. Öppet redovisa verksamhetens miljöarbete och miljöpåverkan

Verksamhetens avvikelsesystem
Allt Oral Care inte vill ska hända igen räknas som en oväntad händelse.
Alla oväntade händelser dokumenteras i verksamhetens avvikelsesystem. Oral Care kommer inte att använda Quality Works för rapportering av avvikelser gällande miljö och arbetsmiljö. Dessa avvikelser kommer istället att hanteras på respektive kontors samverkansmöten. I agendan för samverkansmöten finns en obligatorisk punkt gällande miljö och arbetsmiljö.

  • Oral Care analyserar och åtgärdar alla oväntade händelser för att fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet.

  • Alla utförda åtgärder dokumenteras i verksamhetens avvikelsesystem.

  • Vårt avvikelsesystem används för att skräddarsy verksamhetens kompetensutveckling.

  • Oral Care har regelbundna möten där all personal delges inträffade oväntade händelser och utförda åtgärder för att öka kvalitet.

  • Oral Care använder avvikelsesystem vid inköp av nya medicintekniska produkter (material och utrustning).

  • Oral Care använder avvikelsesystem för att kontinuerligt utvärdera, förbättra och effektivisera verksamhetens arbetsmetoder.

Kemiska preparat
Oral Care strävar efter att alltid uppfylla miljöbalkens hänsynsregler genom att.
•    så långt det är praktiskt möjligt undvika att använda kemiska preparat.
•    använda så få kemiska desinfektionsmedel som möjligt.
•    ha kunskap om de kemiska preparat som används genom bl.a. aktuella säkerhetsdatablad.
•    alltid välja mindre farliga kemiska preparat om de finns.
•    så mycket som möjligt minimera mängden kemiska preparat som vi släpper ut i naturen.
•    Oral Care använder i första hand alkoholbaserade desinfektionsmedel.
•    Oral Care har dokumentation över vilka kemiska preparat verksamheten använder.
•    Alla kemiska preparat förvaras i originalförpackningar och på säkert ställe.
•    All Oral Cares personal har kunskap om de viktigaste miljömärkningarna och deras betydelse.
•    All Oral Cares personal har kunskap om gällande farosymbolmärkningar och deras betydelse.
•    Oral Care går regelbundet igenom aktuella säkerhetsdatablad med all personal.
•    Oral Care har regelbundna genomgångar av verksamhetens förbrukning av kemiska preparat och gör regelbundet en bedömning av om använda mängder är rimliga.
•    Oral Care har regelbundna genomgångar med vår leverantör för att kunna välja mest miljövänliga produkter.
•    Oral Care strävar efter att använda miljömärkta eller miljöcertifierade kemiska preparat.

Digital journaler
Digitaliserade journaler minskar avsevärt behovet av pappersbaserat arkivutrymme. Därigenom har Oral Care betydligt minskat verksamhetens miljöbelastning och förbättrat patientsäkerheten och därmed personalens arbetsmiljö. Digitaliserade journaler och digitaliserad röntgen ger oss direkt tillgång till nödvändiga uppgifter vid behandlingsplatsen.

Miljöpåverkan
•    Oral Care går årligen igenom verksamhetens miljöpåverkan och dokumenterar detta.
•    Oral Care gör en årlig dokumenterad analys och bedömning av verksamhetens miljöpåverkan för att den skall vara så liten som möjligt.
•    Oral Care gör en årlig dokumenterad analys och bedömning över vilka kemikalier, produkter och tjänster som kan ersättas med miljövänligare alternativ.
•    Oral Care gör en årlig dokumenterad analys och bedömning hur vi ytterligare kan hushålla med råvaror och energi samt hur Oral Care kan utöka möjligheter till återanvändning och återvinning.

Minskning av miljöpåverkan
•    Oral Care strävar efter att minska vår avfallshantering genom att använda så få engångsprodukter som möjligt
•    Oral Care strävar efter att minska vår avfallshantering genom att källsortera så mycket som möjligt
•    Oral Care använder handskar vid uppenbar risk för saliv- och/eller blodkontakt för att minska mängden
Handskavfall
•    Oral Care planerar våra inköp för att få så få varuleveranstransporter till verksamhetens som möjligt för att minska antalet energikrävande transporter och för att minska mängden emballage
•    Oral Care utbildar samtlig personal årligen i eco-driving(film)
•    Oral Care ser årligen över verksamhetens energikrävande utrustning
•    Oral Care lämnar så få energikrävande utrustningar som möjligt i stand-by läge under den tid verksamheten är stängd
•    Under arbetstid är energikrävande utrustning i stand-by läge när de inte används (bildskärmar, kopieringsapparat etc.).
•    På vissa kontor har Oral Care rörelsedetektorer istället för strömbrytare i lokaler som inte används konstant (toaletter, omklädningsrum, personalutrymme etc.).
•    Oral Care i använder så få kemiska preparat som möjligt och strävar efter att så långt det är möjligt att återvinna dessa.
•    Oral Care använder inte amalgam som tandfyllnadsmaterial.
•    Oral Care tar hand om allt tänkbart amalgamavfall på lämpligt sätt i den mobila verksamheten och har godkända amalgamavskiljare vid klinik.
•    Oral Care minskar pappersanvändning genom e-post och datoranvändning.
•    Oral Care strävar efter att minska mängden läkemedelsmiljöpåverkan genom att hjälpa till att minska kasseringen av läkemedel.

Miljöpolicy
•    Oral Care har en skriftlig miljöpolicy som överensstämmer med Sveriges nationella miljömål
•    Oral Cares miljöpolicy är känd av all personal
•    Oral Care vill att alla våra patienter och samarbetspartner ska känna till vårt miljöarbete
•    Oral Care reviderar årligen vår miljöpolicy för att följa eller överträffa de lagar, förordningar och rekommendationer som finns på miljöområdet.

Avfall
•    Oral Care har skriftligt avtal med godkänd avfallstransportör för allt avfall som inte kan räknas till hushållsavfall.
•    Oral Care har dokumentation som bekräftar att vår avfallstransportör har tillstånd och är registrerad för att ta hand om allt det avfall som inte räknas som hushållsavfall.
•    Oral Care har dokumentation som bekräftar att vårt avfall transporteras på ett miljövänligt och säkert sätt.
•    Oral Care har dokumentation som bekräftar att vårt avfall sorteras och tas om hand på ett miljövänligt och säkert sätt samt att detta uppfyller gällande lagar, bestämmelser och rekommendationer.
•    Oral Care får regelbundet beständiga avfallsrapporter från de som transporterar och omhändertar avfall.
•    Oral Care sparar avfallsrapporterna i minst fem (5) år.
•    Oral Care har genomgång av avfallsrapporter. Avfallsrapporterna analyseras tillsammans med de som transporterar och omhändertar avfallet för att bedöma om ytterligare förbättring av avfallshantering och miljöpåverkan kan ske.

Källsortering
Oral Care arbetar för att uppfylla EUs avfallshierarki. I första hand sträva till att förhindra uppkomst av avfall. I vissa fall är det dock omöjligt att undvika att avfall uppkommer. Om uppkomst av avfall inte kan undvikas skall avfallet så långt som möjligt återvinnas. Från avfallet som uppkommer sorteras ut problem- och specialavfall samt nyttoavfall. Så mycket som möjligt går till materialåtervinning.

Om avfall inte kan utnyttjas som material, ska det utnyttjas som energi. Sist i avfallshierarkin är att säkert slutdeponera avfall på en deponi. Oral Care delar in avfall nedan i enlighet med hyresvärdens regelverk. (Kan variera).
•    Brännbart avfall
•    Komposterbart avfall
•    Tidningar
•    Pappersförpackningar
•    Wellpapp
•    Glas
•    Plastförpackningar (hårda och mjuka)
•    Metallförpackningar
•    Elektronik (batterier, glödlampor, elektriska apparater)
•    Tonerkassetter, färgpatroner
•    Farligt avfall
•    Smittförande
•    Stickande och skärande
•    Kemikalier
•    Amalgam- eller amalgaminnehållande
•    Lysrör
•    Lågenergilampor
•    Ohärdat plastmaterial

Miljöcertifierade leverantörer
Genom att i första hand välja miljöcertifierade leverantörer och miljömärkta produkter bidrar Oral Care till att produkter successivt utvecklas och blir mer miljövänliga.

Vid inköp försöker Oral Care påverka våra leverantörer att utveckla produkter och material för att kunna erbjuda en god och säker tandvård kombinerad med för miljön bästa materialval. Vid nyinvestering bedöms utrustning, varor och tjänster ur flera perspektiv, som patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljöpåverkan, funktion och kvalitet.

Miljöronder
Oral Cares miljöronder innefattar.
•    Dokumentation och förteckning över kemiska produkter som verksamhetens använder.
•    Kassering och bortransport av produkter som inte längre används eller där utgångsdatum passerat.
•    Genomgång av aktuella säkerhetsdatablad.
•    Säker hantering av farliga ämnen.
•    Nödlägesberedskap för spill av miljöfarliga produkter.
•    Absorptionsmaterial för sanering vid spill av miljöfarliga produkter.
•    Miljösäker förvaring av kemikalier och miljöfarliga produkter.
•    Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga varor.
•    Säker överföring/påfyllning av flytande varor (kemikalier).
•    Rätt produkter till rätt användningsområde.
•    Miljöanpassade kemiska produkter.
•    Miljöanpassade varor och tjänster.

Miljöutbildning
All personal är miljömedvetna och informeras löpande gällande miljöarbete inom företaget.

Skrivare/fax/kopiator
Oral Care använder enbart godkända tonerkassetter och färgpatroner. Svanen och EU Ecolabel är två av de främsta miljömärkningarna i världen. Kraven skärps kontinuerligt. Det betyder att produkter märkta med Svanen och EU Ecolabel blir bättre och bättre ur miljösynpunkt.

Svanenmärkta tonerkassetter innebär
Mindre avfall och lägre förbrukning av energi och råvaror. Genom att tonerkassetterna används flera gånger, minskas totalförbrukningen av tonerkassetter, och därmed miljöbelastningen för hela produktens livscykel. 

Svanenmärkningen syftar till att minska avfallet men det ställs också krav på produktkvalitet, kvalitetssäkring av återvinningsprocessen, innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen samt på märkning och information till användare. 

Oral Care använder enbart miljögodkänt papper tex. med Naturskyddsföreningens miljömärke, Bra Miljöval alternativt papper som är Svanenmärkt. Vi mäter pappersförbrukning årligen med intention att minska förbrukningen.

Genom att välja ett papper märkt med Bra Miljöval bidrar vi till att skydda Sveriges sista naturskogar och minska användningen av miljöfarliga kemikalier.

Märkningen Bra Miljöval garanterar att papperet är naturskogsfritt och totalt klorfritt och ställer också krav på låga utsläpp av en lång rad miljöskadliga ämnen till vatten och luft. Energiåtgången vid tillverkningen måste också vara låg.

Miljömärkning av papper har funnits i femton år och den har lett till att klorutsläppen minskat med minst 75 procent.

Lågenergilampor
Oral Care har så längt det är möjligt bytt ut alla lampor till lågenergilampor. Den stora fördelen med lågenergilampan är den låga energiförbrukningen. Genom att byta en glödlampa mot en lågenergilampa sparar vi 80 % energi.

En lågenergilampa håller också 6 -15 gånger längre än en glödlampa och detta i sin tur innebär en stor ekonomiskt vinst, trots att lågenergilampan är dyrare vid inköp. Den ekonomiska besparingen är hela 600 kr under lågenergilampans hela livslängd.

En lågenergilampa förbrukar bara en femtedel så mycket energi som en vanlig glödlampa. Om tio (10) vanliga glödlampor som används 1000 timmar per år byts till lågenergilampor så sparar det cirka 500 kilowattimmar per år.

Hanteringsrutiner för härdplaster
Oral Care har rutiner, material och utrustning som innebär minimalt med kladd. Vid applicering av primer och bonding används en säker metod utan spill och kladd.

1) Undvik hudkontakt med härdplastkomponenter.
2) Byt handsken omedelbart om de kommit i kontakt med härdplastkomponenter.
3) Använd visir el glasögon/munskydd vid arbete med härdplaster.
4) (Använd handsug för att minska ångor).
5) Avfallshantering.
a) härda allt spill och släng i vanliga hushållssoporna
b) om materialet inte härdas kan man fortfarande slänga det i hushållssoporna men då är vi noga med att ha tätslutande lock till soptunnan.

6) Där Oral Care lagrar härdplaster finns välfungerande ventilation. Oral Care går årligen igenom all hantering av härdplaster och strävar alltid efter att förbättra våra rutiner samt att välja bästa möjliga produkt och arbetsmetoder.

Härdplaster och hälsokontroller
Oral Care hanterar små mängder härdplaster och ingen i personalen handskas med mer än 500 gram härdplaster per år.

Riskmomenten är att handskas med ohärdat plastmaterial. Oral Care är medvetna om riskerna för bland annat allergier och arbetar alltid på så sätt att ohärdade plastkomponenter inte kommer i kontakt med hud eller slemhinna.

All personal som uppvisar tecken på allergi eller andra problem i luftvägar eller hud genomgår läkarundersökning och får lämpliga råd av läkaren för att undvika skador av akrylatplastkomponenter.

Amalgam
•    Oral Care använder inte amalgam som tandfyllnadsmaterial. Det är också förbjudet sedan 1 juli 2009.
•    Oral Care hanterar amalgamrester från kliniskt arbete och har därför säkra metoder för att ta hand om allt amalgamavfall (vid ankomst till kontoren inom hemtandvården).
•    Oral Care har avtal med miljöcertifierat återvinningsföretag som regelbundet hämtar och tar hand om amalgamavfallet.
•    Oral Care har avfallsrapporter med uppgifter om all transport av amalgamavfall från kontoren.
•    Oral Care skickar allt vårt amalgamavfall i förslutna bukar för destruktion.