Företagsfakta

Oral Care är en del av branschorganisationen Vårdföretagarna Almega som förespråkar öppenhet och transparens. Syftet är att visa på att privata aktörer inom välfärden arbetar precis lika seriöst som våra kollegor inom den offentliga sektorn och följer samma höga krav och riktlinjer. I linje med detta presenterar vi nedanstående information. 

Kontaktuppgifter

Oral Care AB
Box 10047
121 26 Stockholm-Globen

Telefon: 010 - 48 48 600
Email: info@oralcare.se

Korta fakta

Oral Care är verksamma inom både mobil hemtandvård och kliniktandvård. Oral Cares klinikmottagningar erbjuder allmäntandvård. Mottagningarna finns i Roslags-Näsby (Täby), Gärdet (Stockholm), Västermalm (Stockholm), Sätra (Stockholm), Vårberg (Stockholm), Avenyn (Göteborg) Arkivgatan (Göteborg), Gustav Adolfs Torg (Malmö), Särö, Mjölby och Kristianstad.

Företaget erbjuder mobil hemtandvård i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Västra Götaland, Halland och Skåne. 

Personal

Oral Care har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega. Företaget har idag ca 350 anställda där en majoritet är kvinnor.

Inom Oral Care arbetar akademiker så som tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, personalvetare, ekonomer, marknadsförare, IT samt tandsköterskor och övrig administrativ personal. 

Företagsledning och ägare

Du hittar utförlig information om bolaget på allabolag.se. Majoritetsägare är Accent Equity. Mer om företagets ledning och styrelse hittar du här

Kvalitet

Oral Care är ett tandvårdsföretag vars policy är att erbjuda tandvård av hög kvalitet genom hela livet, med patientnytta i fokus. Oral Care vill arbeta enligt bästa tillgängliga evidens eller beprövad erfarenhet, delta i forsknings- och utvecklingsprojekt, samt strävar fortlöpande att uppdatera kunskap och behandlingsmetoder. Tandvårdsverksamheten bedrivs med vårdformerna hemtandvård och kliniktandvård.

Kvalitetspolicy

Oral Care strävar ständigt efter att verka för god hälsa och social välfärd, omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för alla patienter samt för att människors rätt till självbestämmande och integritet respekteras.

Med vård avses såväl friskvård som förebyggande tandvård. Oral Care anser att tandvård som utförs inte ska grundas enbart på registrering av uppkomna skador utan på utvärdering av individens sjukdomsrisk och sjukdomsaktivitet sammanvägt med individens uttalade, outtalade och framtida behov. Oral Care vill att patienterna ska känna trygghet, tillit och delaktighet i behandlingen.

Kvalitetsledningsarbetet inom Oral Care ska syfta till ständig förbättring samt till att uppfylla lag- och regelverksrelaterade krav och kundkrav på verksamheten.

Miljöpolicy

Oral Care har som ambition att verksamheten ska genomsyras av miljöhänsyn. Oral Care strävar efter att hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i produktion och administration och integrera miljöfrågorna i utbudet av produkter och tjänster.

Oral Care värnar om miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön. Miljöledningsarbetet arbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar.

Miljöledningsarbetet inom Oral Care ska syfta till ständig förbättring och till att uppfylla lag- och regelverkskrav och kundkrav på verksamheten.

Informationssäkerhetspolicy

Oral Care strävar ständigt efter att verka för god informationssäkerhet och god tillgång till information för de som har rätt till informationen, samt att förhindra obehöriga till att nå informationen. Oral Care vill skapa adekvata möjligheter till informationsutbyte med våra samarbetspartners.

Oral Care vill att patienter, medarbetare och intressenter ska känna trygghet, tillit och delaktighet i vår informationshantering. Kvalitetsledningsarbetet inom Oral Care ska syfta till ständig förbättring samt till att uppfylla lag- och regelverksrelaterade krav och kundkrav på verksamheten.

Kvalitets- och miljöledningsorganisation

I ledningsgruppen ingår odontologi- och kvalitetschef vars uppgift är att övergripande organisera, systematiskt koordinera och överse det kontinuerliga kvalitetsarbetet samt utföra ledningens genomgångar.

Ansvaret inom respektive verksamhetsområde är fördelat på verksamhetschefer som, i tillämpliga fall, till sin hjälp i kvalitetsarbetet har odontologiskt ansvariga tandläkare, vilka tillsammans med kvalitetssamordnare bistår verksamhetscheferna i miljö- och kvalitetsledning, inklusive patientsäkerhetsarbete, hantering av händelserapporter och andra relaterade frågeställningar samt utbildar och informerar personal i kvalitets- och miljöfrågor.

ISO-certifiering

Den uppsökande tandvårdsverksamheten vid Oral Care i Region Skåne är certifierad enligt kvalitetsledningsstandarden SS-EN-ISO 9001:2015 samt miljöledningsstandarden SS-EN-ISO 14001:2015.