Ersättningssystem och ekonomiskt stöd för tandvård

Nedan följer en överskådlig genomgång av de ersättningssystem som finns för tandvården. Tveka inte att höra av dig till oss om du är osäker på vad som gäller för dig!

För mer information om tandvårdsstödet läs mer på följande länkar:
Försäkringskassan, TLV  Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket

Allmänt tandvårdsbidrag
Målgrupp: Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 20 år rätt till statligt tandvårdsstöd. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Omfattning: Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett ”tillgodohavande” hos Försäkringskassan. 

Ersättning:
•    Från och med det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 300 kronor per år.
•    Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
•    Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Process: Du behöver inte ansöka utan tandläkaren eller tandhygienisten ser till att du får använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Finansiering: Staten finansierar stödet.

Högkostnadsskydd
Målgrupp: Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 20 år rätt till högkostnadsskydd. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Omfattning: Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigande tandvårdsåtgärden utförts. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att du som har stora kostnader för tandvård inte behöver betala hela kostnaden själv.

Ersättning: Du står själv för tandvårdskostnader på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:
•    50 % av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
•    85 % av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Process: Försäkringskassan betalar ersättningen till din tandläkare/tandhygienist som drar av detta på sitt pris så du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet.

Särskilt Tandvårdsbidrag (STB)
Målgrupp: Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård och behov av förebyggande tandvård med kortare intervall. Ofta krävs läkarintyg, ibland medicinlista och salivprov. Observera att du som patient kan behöva göra och bekosta ett salivprov först hos tandläkaren för att se om du kan har rätt till STB.

Omfattning: Används som betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder.

Ersättning: Du får 600 kr per halvår i särskilt tandvårdsbidrag att använda till förebyggande tandvård såsom undersökning samt tandhygienistbehandling. För övrig tandbehandling betalar man som vanligt. Du kan inte spara det särskilda tandvårdsbidraget. Den 1 januari och den 1 juli varje år fås ett nytt bidrag på 600 kr.

Process: Du vänder dig till din läkare. Läkaren avgör om du har rätt till stödet utifrån ditt hälsotillstånd. Läkaren fyller i ett läkarintyg ”Särskilt tandvårdsbidrag” vilket tas med vid tandbehandling. Tandvården ger då bidraget direkt på plats i samband med behandling. Särskilt tandvårdsbidrag kan kombineras med det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du:
•    Är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling (kräver läkarintyg eller läkemedels- förteckning och resultat av salivprov hos tandläkare/tandhygienist)
•    Är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen (kräver läkar- intyg och resultat av salivprov)
•    Har Sjögrens syndrom (läkarintyg krävs)
•    Har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck (kräver läkarintyg)
•    Har cystisk fibros (kräver läkarintyg)
•    Har ulcerös colit (kräver läkarintyg)
•    Har Crohns sjukdom (kräver läkarintyg)
•    Har tarmsvikt (kräver läkarintyg)
•    Har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom (kräver läkarintyg och kopia på patientjournal från tandläkare)
•    Har svårinställd diabetes (kräver läkarintyg)
•    Genomgår dialysbehandling (kräver läkarintyg)
•    Är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling (kräver läkarintyg)
•    Har genomgått en organtransplantation (kräver läkarintyg)

Finansiering: Staten finansierar stödet.

Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-kort)
Målgrupp: Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd med F-kort vid:
•    Svår psykisk funktionsnedsättning
•    Parkinsons sjukdom
•    MS
•    Cerebral Pares
•    Reumatoid Artrit
•    SLE
•    Sklerodermi
•    ALS
•    Orofacial funktionsnedsättning
•    Stroke – symtom som kvarstår efter 6 månader.

Omfattning: Tandvården bör främst syfta till att hålla munnen infektionsfri. Fastsittande protetik ingår ej. Ersättning: Patienten visar upp sitt F-kort i samband med all tandvård och betalar då 200 kr för tandläkarbehandling samt 100 kr för tandhygienistbehandling.
Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso-och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Tandvårdspersonalen stämplar i patientens högkostnadskort vid varje besök. Patienten betalar max 1100 kr per år, därefter utfärdar tandvårdspersonalen ett frikort.

Process: Du vänder dig till din läkare som med ett läkarintyg styrker att du har de sjukdomar eller diagnoser som berättigar till stödet. Läkaren skickar intyget till landstinget som avgör om du har rätt till stödet och skickar i så fall ett F-kort till patienten.

Finansiering: Landstinget finansierar stödet.

Uppsökande verksamhet
Målgrupp: Personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller har ett varaktigt behov av omfattande vård-och omsorgsinsatser och som:
1    kommunen har hälso-och sjukvårdsansvar för
2    får hälso-och sjukvård i hemmet
3    är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personerna i punkt 1 och 2 ovan.

Omfattning: Består av en avgiftsfri munhälsobedömning som ska klarlägga behovet av munhygieninsatser samt preliminärt bedöma behovet av nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten innebär även utbildning av vård-och omsorgspersonal.

Ersättning: Munhälsobedömningen är avgiftsfri för patienten.

Process: Rätt till detta avgör kommunen, tex Biståndsbedömare. Finansiering: Landstinget finansierar stödet.

Nödvändig Tandvård
Målgrupp: Landstinget ser till att samma patientgrupp som får uppsökande verksamhet får rätt till Nödvändig tandvård.

Omfattning: Tandvård som påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Behandling med fastsittande protetik bakom kindtänderna ingår inte.

Ersättning: Tandvård ges till hälso-och sjukvårdsavgift. Patienten betalar 100 kr per tandhygienistbesök och 200 kr per tandläkarbesök mot uppvisande av ett tandvårdsstödsintyg. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Tandvårdsbesök över 1100 kr ger rätt till frikort.
Som patient bör man ta med sitt högkostnadskort eller eventuellt frikort vid tandbehandling.

Process: För att ha rätt till ett Tandvårdsstödsintyg måste först en bedömning av det individuella vårdbehovet göras. Det görs av tex biståndsbedömare, LSS-handläggare eller enhetschef inom kommunernas äldre- och handikappomsorg. En patient eller patientens anhöriga har också möjlighet att ansöka om intyg direkt hos landstigets Tandvårdsenhet.

Finansiering: Landstinget finansierar stödet.