Antibiotikaprofylax tandvård - Oral Care

Tandvård

Antibiotikaprofylax tandvård

Att ge antibiotika i profylaktiskt, det vill säga förebyggande, syfte är ett återkommande ämne inom tandvården. Generellt sett kan en profylaktisk antibiotikakur vara gynnsam och delvis nödvändig vid tandvård för vissa patientgrupper. Tidigare var antiprofylaktisk tandvård mer vanligt förekommande. I takt med att nya medicinska rön framkommer blir riktlinjerna från Läkemedelsverket kontinuerligt uppdaterade. Den allmänna rekommendationen pekar numera mot ett minskat användande överlag.

Vad är antibiotikaprofylax

Att ge en patient vissa mediciner, till exempel en antibiotikakur, profylaktiskt innebär att det är i förebyggande syfte. De flesta tandvårdspatienter behöver inte antibiotikaprofylaktisk behandling, men i de fall där det gör nytta kan tandläkaren förorda det i samråd med patienten.

Avsikten med behandlingen är att minska risken för infektioner i samband med ingrepp hos sådana patienter som av någon anledning löper större infektionsrisk. En rad olika sjukdomar och sjukdomstillstånd kan medföra en ökad infektionsbenägenhet. Det kan vara fråga om både lokala infektioner i munhålan, men även allvarligare följdinfektioner hos riskpatienter.

Profylaxen är numera endast aktuell för fördefinierade personer med nedsatt infektionsförsvar. Tidigare kunde samma behandling ges för att patienten tillhörde en riskgrupp i sig själv.

Behovsstyrd behandling

Anledningen till en ökad försiktighet vid användning av profylaktisk antibiotika är densamma som vid all förskrivning av antibiotika, nämligen en strävan att förhindra uppkomsten och den fortsatta utbredningen av resistenta stammar. Det finns idag välgrundade farhågor om att antibiotika i framtiden kan bli verkningslös, vilket skulle innebära stora utmaningar globalt.

I själva verket står antibiotika som är utskriven profylaktiskt för tandvårdsbehandling för en mycket liten del av alla förskrivningar, men syftet med de restriktiva rekommendationerna är att antibiotikakurer endast ska komma till användning i de fall där det är nödvändigt och där kuren verkligen har effekt.

Med andra ord ska din tandläkare göra en samlad bedömning av såväl medicinska som tandrelaterade förutsättningar innan en profylaktisk antibiotikabehandling ordineras. Det går också bra att tandläkaren kontaktar din egen läkare eller på annat sätt konsulterar sjukvården.

När är antibiotikaprofylax i tandvård aktuellt

God munhygien och vid behov regelbundna tandrengöringar är grunden för all tandvård. Många menar idag att det till och med kan ge en bättre profylaktisk effekt än en antibiotikakur. Ju bättre du sköter dina tänder, desto enklare blir det för tandläkaren att stötta med adekvata behandlingar och du minskar risken för infektioner överlag.

Antibiotikaprofylax I tandvården ges vanligen i tablettform och då cirka 30–60 minuter före själva behandlingen. Vid följande tandvårdsingrepp kan det vara aktuellt med antibiotikaprofylax:

  1. Tandextraktion, att dra ut en tand
  2. Tandhygienistbehandling, skrapa bort tandsten
  3. Oral kirurgi, det vill säga kirurgiska ingrepp i munhålan

Viktigt med rätt info

För att tandläkaren ska kunna göra en väl avvägd bedömning är det därför mycket viktigt att du som patient berättar om eventuella kroniska och allvarliga sjukdomar som kan påverka tandvården du får.

Tandläkaren har också skyldighet att noggrant kontrollera med patienten om det föreligger några kroniska eller andra allvarliga sjukdomar. Allt för att få en så bra kunskap om patienten som möjligt.

På så sätt kommer du som patient få bästa möjliga tandvård här hos Oral Care och du kan känna dig trygg med din tandvårdsplanering.