Aktuell Forskning

Oral Care har genom åren bidragit till många olika forskningsinitiativ inom tandvården. Följande samarbeten och forskningsstudier medverkar Oral Care i just nu.

Hälsoekonomiska aspekter av hemtandvård för äldre individer på särskilda boenden studerades nyligen i ett projekt med CMT vid Linköpings Universitet, Dr Thomas Davidson. Studien visade att hemtandvård har en lägre samhällskostnad och är kostnadseffektiv jämfört med tandvård på en fast klinik. Studien har nu publicerats i en vetenskaplig tidskrift: Lundqvist M, Davidson T, Ordell S, Sjöström O, Zimmerman M, Sjögren P. Health economic analyses of domiciliary dental care and care at fixed clinics for elderly nursing home residents in Sweden. Community Dent Health. 2015 Mar;32(1):39-43.
 
Patientsäkerhet i hemtandvård har studerats i ett material bestående av samtliga rapporterade händelser (avvikelser) under drygt två år i Oral Cares verksamhet. Rapporteringen granskades även av oberoende extern bedömare. Studieperioden omfattande över 200 000 konsekutiva behandlingstillfällen med över 600 000 tandvårds åtgärder. Studiens övergripande slutsats har en låg förekomst av patientsäkerhetsrelaterade händelser (0,03% av behandlingarna) och att det är viktigt att säkerställa korrekt identifiering av patienterna. Studien har publicerats i en vetenskaplig tidskrift: Sjögren P, Bäckman N, Sjöström O, Zimmerman M. Patient safety in domiciliary dental care for elderly nursing home residents in Sweden. Community Dent Health 2015 Dec;32(4):216-20.
 
Effekten av förebyggande hemtandvård för äldre personer i särskilda boenden studeras i ett samprojekt tillsammans med bland andra, docent Inger Wårdh (huvudman för projektet), Institutionen för odontologi, Karolinska institutet, och Akademisk Centrum för Äldretandvård (ACT) i Stockholm. Effekten av tandhygienistvård inom hemtandvård för omsorgsberoende äldre individer utvärderas i en klinisk studie. Den första kliniska delen av studien (en randomiserad pilotstudie) har avslutats och manuskriptförfattande pågår. Med ledning av pilotstudiens resultat har en större klinisk studie påbörjats.
 
Samband mellan förbättrade munvårdsåtgärder och vårdrelaterad lunginflammation har utvärderats i en systematisk översikt och beräknas att publiceras i en vetenskaplig tidskrift under 2016.
 
Munhälsan hos äldre individer i särskilda boenden och i egna boenden studeras i ett samprojekt med Högskolan i Kristianstad, professor Pia Andersson. I det insamlade materialet ingår retrospektiva data och tvärsnittsdata från patientjournaler inom Oral Cares hemtandvårdsverksamhet. Manuskriptförfattande pågår.
 
Prevention och behandling av initial rotkaries hos äldre ska undersökas tillsammans med bland annat professor Dan Ericson (huvudman för projektet), Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Studiens syfte är att utvärdera effekten av en ny fluorberedning mot rotytekaries hos äldre omsorgsberoende individer.